Terapeutiskt samarbete

Integration av psykodynamisk och kognitiv psykologisk behandling innebär att fokus kan läggas dels på din livshistoria, dels på dina problem i nuet beroende på vad som passar just dig.

Gemensamt för båda traditionerna är att samarbetsrelationen mellan terapeut och klient spelar en grundläggande roll där tillit och förtroende möjliggör att undersöka smärtsamma känslor och tankar.

Psykoterapi i Uppsala

Psykodynamisk teori

Psykodynamisk teori ser själva relationen mellan terapeut och klient, där klienten upplever sig förstådd och lyssnad på, som läkande i sig. Att i en bärande relation förstå och medvetandegöra gamla, dolda mönster medverkar till utveckling. Fokus ligger på insikt.

Kognitiv teori

Inom den kognitiva psykologin betraktas även terapeut och klient som jämbördiga vetenskapsmän som tillsammans arbetar med klientens problematik. Här kan även fokus läggas på att bryta tidigare mönster och att pröva nya förhållningssätt och psykologiska verktyg. Fokus ligger på förändring.

Modern psykologisk behandling är i allt högre grad forskningsbaserad och visar att en kombination av de båda traditionerna ger störst utrymme för individanpassning och framgång i terapin.

 

sfKBT

RPC